இலைகள் உதிரும் கிளைகள் ஓடியும் வேர்கள் விழாமல் காப்பாற்றும்

தாயக விடியலுக்காக இன்றைய நாளில் வீரச்சாவை தழுவிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் !

[feature_slider]
[vc_custom_heading text=”படைத்துறைகள் ” font_container=”tag:h4|text_align:center|color:%238bd655″]
[vc_custom_heading text=”நிர்வாகம் ” font_container=”tag:h4|text_align:center|color:%23f76262″]
[vc_custom_heading text=”பொருளாதாரம் ” font_container=”tag:h4|text_align:center|color:%235672d8″]
[vc_custom_heading text=”நீதி ” font_container=”tag:h4|text_align:center|color:%23dd9933″]
[vc_custom_heading text=”தமிழீழ தேசிய தலைவர்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483239653536{margin-bottom: 10px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/06/V-Prabakaran.jpg?id=4966) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%25a4%25e0%25af%2587%25e0%25ae%259a%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25af-%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25b2%25e0%25af%2588%25e0%25ae%25b5%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”மாவீர்கள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1465187519221{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/Maveerarnal.jpg?id=4988) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25be%25e0%25ae%25b5%25e0%25af%2580%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d||”]
[vc_custom_heading text=”வீரத்தளபதிகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483240256628{margin-bottom: 10px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/Veeraththalapathikal.jpg?id=4989) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%25b5%25e0%25af%2580%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25a4%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25b3%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”கரும்புலிகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483240288231{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/images.jpg?id=4994) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25ae%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”சமர்க்களங்கள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483240346469{margin-bottom: 10px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/20081124173031215734_8.jpg?id=5009) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%259a%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25ae%2599%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”பத்திரிகைகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1465186410302{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/vp.png?id=4663) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%25a4%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%2595%25e0%25af%2588%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d-2||”]
[vc_custom_heading text=”இனப்படுகொலைகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483240522741{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/06/DSCF5272.jpg?id=5302) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%2587%25e0%25ae%25a9%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%259f%25e0%25af%2581%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258a%25e0%25ae%25b2%25e0%25af%2588%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”ஒளிவீச்சு” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1465187454891{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/olivechchu.jpg?id=5110) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%2592%25e0%25ae%25b3%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b5%25e0%25af%2580%25e0%25ae%259a%25e0%25af%258d%25e0%25ae%259a%25e0%25af%2581||”]
[vc_custom_heading text=”மக்கள் அவலம்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1468773831788{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/2504200920vanni20avalam2029.jpg?id=5012) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%2585%25e0%25ae%25b5%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25ae%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”பாடல்கள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1465186658741{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/SoundwavesauiDetail.png?id=5165) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%2587%25e0%25ae%259a%25e0%25af%2588%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258b%25e0%25ae%25b5%25e0%25af%2588%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d||”]
[vc_custom_heading text=”தமிழீழ வெளியீடுகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1485244041541{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/unnamed.png?id=6726) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b4%25e0%25af%2580%25e0%25ae%25b4-%25e0%25ae%25b5%25e0%25af%2586%25e0%25ae%25b3%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25af%25e0%25af%2580%25e0%25ae%259f%25e0%25af%2581%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”நூல்கள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1485244271053{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/unnamed.jpg?id=6727) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%25a8%25e0%25af%2582%25e0%25ae%25b2%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”தமிழீழ திரைப்படங்கள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483582883982{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/unnamed-1.png?id=6728) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%2588%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%259f%25e0%25ae%2599%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”தமிழர் வரலாறு” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483584098528{margin-bottom: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 11px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/hqdefault.jpg?id=6732) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%25b5%25e0%25af%2580%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25a4%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b4%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25a9%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25a9%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%258d%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”கலை பண்பாடு” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1483584388109{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/unnamed-3.jpg?id=6733) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”||”]
[vc_custom_heading text=”தமிழீழத்தின் அழகு” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1485244018958{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background: #0c0c0c url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/01/100_0433.jpg?id=5161) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Farchives%2F6367|||”]